Meclis Kararları

05.02.2024 Tarih ve 27 Nolu Meclis Kararı

Karar Tarihi: 05.02.2024 Karar No: 027

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Şubat ayı olağan toplantısı 2. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 2’nci maddesi; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.01.2024 tarihli ve 66135 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Meydanbaşı Mahallesi 341 ada 29 ve 30 no.lu parsellerde bulunan ve mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan toplam 237,74 m2’lik hissenin, Anaokulu ve İlkokul yapılmak üzere, 10 (on) yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; İlimiz Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesi 341 ada 29 ve 30 no.lu parsellerde bulunan ve Belediye Başkanlığımıza ait olan toplam 237,74 m2’lik hissenin, Anaokulu ve İlkokul yapılmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi talep edilmekte olup, söz konusu Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesi 341 ada 29 ve 30 no.lu parsellerde bulunan ve Belediye Başkanlığımıza ait olan toplam 237,74 m2’lik hissenin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47’nci maddesinde geçen; – (Değişik:22/12/2005-5436/4 md.) “Kamu idareleri, kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz.” Hükmü ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) bendinde geçen; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” ve 75’inci maddesinin (d) bendinde geçen; “Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz” hükümleri gereğince, Anaokulu ve İlkokul yapılmak üzere, 10 (on) yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi konusunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Meydanbaşı Mahallesi 341 ada 29 ve 30 no.lu parsellerde bulunan ve mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan toplam 237,74 m2’lik hissenin, Anaokulu ve İlkokul yapılmak üzere, 10 (on) yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47’inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) bendi ve 75’inci maddesinin (d) bendi gereğince oy birliği ile karar verildi.