Meclis Kararları

1. Kat Sathi Kaplama Yapım İşi” İçin İller Bankası A.Ş’den 15.000.000,00 (Onbeş Milyon) Tl Kredi Kullanılması Ve Kredi İşlemleri İçin Belediye Başkanı Osman Güder’e Yetki Verilmesi

Karar Tarihi: 09.01.2023 Karar No: 028

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20’inci maddesi gereğince, Ocak ayı olağan toplantısı 2. birleşimini yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 7’nci maddesi; Fen İşleri Müdürlüğü’nün 09.01.2023 tarihli ve 47405 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen “1. Kat Sathi Kaplama Yapım işi” için İller Bankası A.Ş’den 15.000.000,00 (Onbeş milyon) TL kredi kullanılması ve kredi işlemleri için Belediye Başkanı Osman GÜDER’e yetki verilmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Belediyemiz 2023 yatırım programında bulunan ve toplam bedeli 15.000.000,00 (onbeşmilyon) TL olan , “1. Kat Sathi Kaplama Yapım İşi” nin İller Bankası A.Ş’den borçlanarak yapılabilmesive Belediye Başkanımız Osman GÜDER’e borçlanma yetkisi verilmesi konusunun Belediye meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.


Mecliste yapılan müzakere sonucunda; “1. Kat Sathi Kaplama yapım İşi” için İller Bankası A.Ş’den 15.000.000,00 (onbeşmilyon) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş. tarafından teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti onarına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş. tarafından talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. tarafından Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’e yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.