Meclis Kararları

2024 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi

Karar Tarihi: 16.10.2023 Karar No: 123

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Ekim ayı toplantısı 4. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 2’nci maddesi;  Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.09.2023 tarihli ve 58500 sayılı yazısı ile meclise havale edilen ve Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 04.10.2023 tarih ve 114 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2024 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile alakalı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunarak gereği görüşüldü. 

 Komisyon Raporunda; “Belediye Meclisimizin 04/10/2023 tarih ve 114 sayılı kararı ile incelenmek üzere gönderilen, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (b) bendi ve 62. maddesi hükümleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 30. maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi uyarınca hazırlanan Belediyemiz 2024 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda alınan karar aşağıda sunulmuştur.

2024 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 1.050.000.000,00 TL ödenek verilmiştir.  
Madde 2- Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 1.050.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3-2024 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. 
Madde 5-(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yapı, tesis ve büyük onarımlar ve yatırım projeleri için Belediye Başkanı hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur: 

1-Bütçe kararnamesi, (Örnek-21).
2-Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklif İcmali (Örnek 4).
3-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklif İcmali (Örnek 5).
4-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklif İcmali (Örnek 6).
5-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Teklifi (Örnek 7).
6-İzleyen Yıllara Göre Bütçe Tahmini (Örnek 8).
7-Ödenek Cetveli Teklifi (Örnek 9).
8- Bütçe Gelirleri Cetveli (Örnek 10).
9- Birleşik Gider Bütçesi Tasarısı (Örnek 11).
10- Birleşik Gelir Bütçesi Tasarısı (Örnek 12).
11-Birleşik Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek 13).
12-Ödenek Cetveli (A) – (Örnek 14).
13-Gelir Bütçe Cetveli (B)- (Örnek 15).
14-Gider Bütçe Cetveli (2/B) (Örnek 15/1).
       15-Finansman (Açık/Fazlasının) Ekonomik Sınıflandırılması (Örnek 16).
16-Gelirin Yasal Dayanağı C-Cetveli (Örnek 17).
17-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek 18).
18-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek 19).
19-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırma (Örnek 20).
20-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütleri Gösterir (G) Cetveli (Örnek 21).
21-Memur Olmayanlara verilecek Yollukları Gösterir  (H) Cetveli (Örnek 22).
22-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek 23).
23-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir ( K-2) Cetveli (Örnek 24).
24-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek 25).
25-Mevcut Taşıtları Gösterir ( T-2) Cetveli (Örnek 26).
26-Ayrıntılı Harcama Raporu (Örnek 27).
27-Finansman Programı (Örnek 28).
Madde 8- Meclis tarafından kabul edilen Bütçe ancak ilgili Kanun ve Yönetmeliklerle belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.
Madde 9- Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve ilçenin kalkınmasını temin için Meclis tarafından yapılması uygun görülen işlere ilişkin olarak borçlanma için kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.
Madde 10- Vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahsil sureleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 Sayılı Emlak Vergi Kanunu ile gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise ilgili Kanun ve Mevzuata uygun olarak eşit taksitlerle tahsil edilir.
Kiralar ise ilgili Kanun ve Yönetmelikler, karşılıklı yapılan sözleşmeler ve şartnameler doğrultusunda tahsil edilecektir.
Belediyemizin hizmet karşılığı tahsil edeceği ücretlerin tahsili Belediye Meclisince kararlaştırılan gelir ücret tarifesi hükümlerine göre uygulanır.
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 106.Maddesi gereğince bu kanuna tabi vergi, harçlar ve diğer gelirlerin adı geçen maddedeki belirtilen miktara kadar olanların terkin işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanı ile Mali Hizmetler Müdürüne müştereken yetki verilmiştir.
İmar Planı tatbikatı,775 Sayılı Gecekondu Kanunu ve bu Kanunu takip eden Kanun Hükmünde Kararnameler ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14.Maddesinde belirtilen maksatlar için Belediye Encümeni yetkilidir. Bu şekilde istimlak olacak taşınmaz mallar yeni plana göre tanzim alt ve üst yapılarını tesis ve inşa etmek amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun sözü edilen maddelerinde ve imar planından belirtilen maksatların tahakkuku için inşaat yapmak isteyen Kamu Müesseselerine, Kooperatiflere, Okul ve Cami gibi Amme yararına tesis kuracak derneklere (İstimlak, alt ve üst yapı tesis masrafları vs. masrafları nazari dikkatte alınarak Encümence tespit olunacak fiyatlar üzerinden) devir ve tahsise Belediye Encümeni yetkilidir. Bu maksatlarla Kooperatif ve Derneklerce verilecek avans ve teberrular Belediyece kabul edilecektir.
Madde 11- 1608 Sayılı Kanunun 2. Maddesi ve bu Kanunu değiştiren ve değiştirecek Kanunlarla, miktarını artıran Kanunlar gereğince tayin ve tespite Belediye Encümeni yetkilidir.
Madde 12-Belediyemize ait Gayri Menkuller;
    a-) Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin tamamının ve peyder pey lüzumu halinde kiraya verilmesi durumunda 3 (üç) yıla kadar olması durumunda Belediye Meclisi kararına lüzum kalmadan kiraya vermeye Belediye Encümeni yetkilidir.
    b-) İlk defa kiraya verilecek olan gayrimenkuller için, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanuna dayalı Devlete ait taşınmaz mal satışı, trampa, kiraya verme, ecri misil ve tahliye Yönetmeliği gereğince kiralama işlemleri yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir.

c-) Kira müddetti sona eren müstecirlerin talep etmeleri halinde Belediye Encümeninde uygun görmesi durumunda yürürlükte olan kira ve ihale kanunlarına tezat teşkil etmeyecek şekilde, kira miktarını, süresini ve şartlarını yeniden belirleyerek bir yıla kadar mukaveleyi uzatıp-uzatmama yetkisine sahiptir. Uzatılması halinde tekrar Kanunlar çerçevesinde bir başkasına ihale veya tahsisin kiraya verilebilir.
d-) 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri gereğince Belediyeye verilen görevlerin yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanılması için mülkiyeti Belediyemize ait ve tasarruf imkanı kalmayan gayri menkullerin (Bina, Arsa ve Araziler) gelir getirmek gayesi ile taksitle veya peşin olarak yürürlükteki mevzuatlara uymak şartları ile satışı yapılabilir.
e-) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yol, meydan, park, Pazar yeri ve umuma ait yerlerin tasarrufunu yapmaya, tahsisi kiraya vermeye, ecri misil almaya Belediye Encümeni yetkilidir.
Madde 13- Bütçe yılı içinde aniden ortaya çıkacak ve değişiklik yapılacak olan gelirlerin ücretlerinin tespiti ve tarifesini yapmaya 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/f maddesi gereğince Belediye Meclisi yetkilidir.
Madde 14- Belediye Başkanı’nın gezi-ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere yurt dışına yapacağı gezilere, karar vermeye Belediye Meclisi adına Belediye Encümenine yetki verilmesine,
Madde 15-  Belediyemizin Bütçe yılı içerisinde ihtiyaç duyduğu takdirde,5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/d ve 15/i maddeleri gereği borç para alabilir.
Madde 16-  Belediyemizin Bütçe yılı içerisinde yapacağı bilumum bütün yapı, tesis ve büyük onarımları ile satın alacağı mal ve hizmet alımlarında şartname ve sözleşmelerinde bulunması şartı ile yasal orana kadar taahhüt eden kişi veya kurumlara (Avans teminatı almak şartı ile) 5018 Sayılı Kanunun 35 Maddesi ve diğer yasal mevzuatlar gereğince avans verebilir.
Madde 17- Gelir Bütçesine konan tahsilatın tamamı ile akar gelirlerden 2024 Mali yılı içerisinde yapılacak tahsilat ve bilumum akarlar, mülkiyeti bankadaki Ziraat Bankası Battalgazi Şubesinde bulunan 25865850 – 5001 no’lu hesaplara yatırılan miktarlar, bakiyeleri ile emanet hesabındaki tüm gelirler, tüm kira gelirleri, işgaliye yer ücretleri ve buna mümasil gelirler, Belediye ye ait bütün Demirbaş malzeme ve menkul mallar ile gayri menkullerin tamamı ammeye tahsis edilmiştir.
Madde 18-Belediye’nin leh ve aleyhine açılan davalarla, icra takiplerinden dolayı yargı organlarınca Belediye lehine hükmedilen avukatlık ücretleri, fiilen veya hesaben tahsil olunarak gelir bütçesine, gelir karşılığı da gider bütçesine ödenek kaydedilerek Kanuni sınırlar dahilinde ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ilgili maddesi hükümlerine göre düzenlenen Yönetmelik esasları dahilinde avukat ve hukuk biriminde çalışan personeline tevzi edilerek ödenir.
Madde 19-Belediye Başkanının izinli, raporlu veya görevli olarak ayrılması halinde 5393 sayılı Kanunun 40. maddesine göre vekâlet bıraktığı Belediye Başkanı Vekiline, Belediye Başkanına ödenen aylığın günlük tutarı kadar aynen ödenir.
Madde 20-Belediye Memur ve işçilerine mevzuat ve Toplu iş Sözleşmesi Hükümlerine göre fazla mesai yaptırmaya Belediye Başkanı yetkilidir.
Madde 21-  Bu Kararname hükümleri 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girer
Madde 22-Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. ” denilmektedir.
Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; 22 maddeden oluşan 2024 Mali Yılı Bütçesi Kararnamesi madde madde okundu ve her madde ayrı ayrı oya sunuldu. Her madde oybirliği ile kabul edildi.