Meclis Kararları

Bahçebaşı Mahallesinde Bulunan 2417, 2418 Ve 2419 No.Lu Parsellerin Satışı Ve Satış İşlemleri İçin Belediye Encümenine Yetki Verilmesi

Karar Tarihi: 05.07.2023 Karar No: 084

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Temmuz ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 4’ üncü maddesi; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 23.06.2023 tarihli ve 53887 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Bahçebaşı Mahallesinde bulunan 2417, 2418 ve 2419 no.lu parsellerin satışı ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Bahçebaşı mahallesinde bulunan 2417, 2418, 2419 nolu  parseller kullanıcılar tarafından ”Yapı Kayıt Belgesi” alınarak kullanılmıştır. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 16. maddesine dayanılarak hazırlanan “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”’ın 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasında; “Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılır” hükmü geçmekte olup, söz konusu parsellerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi gereğince, Yapı kayıt belgesi almış olan yapı sahiplerine satışının yapılması ve satış işlemleri için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi  konusunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Bahçebaşı Mahallesinde bulunan 2417, 2418 ve 2419 no.lu  parseller kullanıcılar tarafından ”Yapı Kayıt Belgesi” alınarak kullanılmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 16. maddesine dayanılarak hazırlanan “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”’ın 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi gereğince, Yapı kayıt belgesi almış olan yapı sahiplerine satışının yapılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.