Meclis Kararları

Belediyemize Ait 5101842782 Tesisat Numaralı Asfalt Plenti Tesisinin Güvence Bedeli İçin İller Bankası A.Ş’den 1.816.000,00 TL Kesin Ve Süresiz Teminat Mektubu Alınması Ve Teminat İşlemleri İçin Belediye Başkanı Osman GÜDER’e Yetki Verilmesi

Karar Tarihi: 09.01.2023 Karar No: 029

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20’inci maddesi gereğince, Ocak ayı olağan toplantısı 2. birleşimini yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 8’nci maddesi; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 09.01.2023 tarihli ve 47446 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Belediyemize ait 5101842782 tesisat numaralı Asfalt Plenti tesisinin güvence bedeli için İller Bankası A.Ş’den 1.816.000,00 (Birmilyonsekizyüzonaltıbin) TL kesin ve süresiz teminat mektubu alınması ve teminat işlemleri için Belediye Başkanı Osman GÜDER’e yetki verilmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Aksa Doğalgaz’a ait 19.12.2022 tarih ve 24813 sayılı yazısında geçen; “4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve ikinci düzenlemeler kapsamında serbest tüketicilerin yıllık tüketim durumlarına göre güncel fiyatlar üzerinden oluşturdukları riskin güvence altına alınması adına teminat mektuplarının güncellenmesi gerekmektedir.” ibaresine istinaden, Belediyemize ait 5101842782 tesisat numaralı Asfalt Plenti tesisinin güvence bedeli olarak 1.816.000,00 TL kesin ve süresiz teminat mektubunun İller Bankası ‘ndan alınarak Aksa Doğalgaz ‘a verilmesi ve Belediye Başkanı Osman GÜDER’e yetki verilmesi konusunun Belediye meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; 5101842782 Tesisat numaralı Doğalgaz Güvence Bedeli Teminatı için AKSA MALATYA DOĞALGAZ  Şirketine SÜRESİZ verilmek üzere İller Bankası A.Ş.den 1.816.000,00 (Birmilyonsekizyüzonlatıbin) TL gayri nakdi kredi kullanılmasına,  krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin,  İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Osman GÜDER’e yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.