Meclis Kararları

Belediyemize Ait Geri Dönüşüm Projesi Sözleşmesinin İmzalanabilmesi İçin 993.325,00TL Kesin Ve Süresiz Teminat Mektubunun İller Bankasından Alınması Ve Belediye Başkanı Osman GÜDER’ E Yetki Verilmesi

Karar Tarihi: 01.02.2023 Karar No: 043

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Şubat ayı olağan toplantısı 1.birleşimini yapmak üzere Belediye Başkan Vekili Ahmet SOLMAZ’ın Başkanlığında toplandı.

Gündemin 14’ üncü maddesi; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.01.2023 tarihli ve 49170 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Belediyemize ait Geri Dönüşüm Projesi sözleşmesinin imzalanabilmesi için 993.325,00TL kesin ve süresiz teminat mektubunun İller Bankasından alınması ve Belediye Başkanı Osman GÜDER’ e yetki verilmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ‘nün yazısında yer alan “Beydağı-Söğüt Mahallesi 5.353.900   m² yüzölçümlü 668 nolu mera parselin 55.200   m² ‘lik kısmında Battalgazi Belediye Başkanlığımız adına tahsisli II (a) Grup ruhsat sahasında kalker ocağının genişletilmesi için Tahsis Amacı Değişikliği talebimiz, 4342 sayılı Mera Kanunun 14. maddesi (a) bendi (5178 Sayılı Yasa ile değişiklik) ve Mera Yönetmeliğinin 8. Maddesi hükümleri gereğince İl Mera Komisyonunun 28.07.2022 tarih ve 2022/14-5 sayılı kararla uygun görülmüş ve Valilik Makamının 27.10.2022 tarih ve E-7504695 sayılı Olur ‘u ile kabul edilmiştir. Belediye Başkanlığımız tarafından hazırlatılarak sunulan Geri Dönüşüm Projesi de uygun görülmüştür.” ibaresine istinaden, Belediyemize ait Geri Dönüşüm Projesi sözleşmesinin imzalanabilmesi için 993.325,00 TL. kesin ve süresiz teminat mektubunun İller Bankasından alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ‘ne verilmesi için Belediye Başkanımız Osman GÜDER ‘in yetkilendirilmesi talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Belediyemiz adına tahsis edilen Beydağı-Söğüt Mahallesi 5 353 900 M2 yüzölçümlü 668 nolu Mera parselin 55.200 M2’lik kısmının Geri Dönüşüm Projesi sözleşmesinin Teminatı için Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne SÜRESİZ verilmek üzere İller Bankası A.Ş.den 993.325,00 (Dokuzyüzdoksanüçbinüçyüzyirmibeş) TL gayri nakdi kredi kullanılmasına,  krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin,  İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Osman GÜDER’in yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.