Meclis Kararları

Denetim Komisyonuna Üye Seçimi

Karar Tarihi: 03.01.2024 Karar No: 009

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Ocak ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 9’uncu maddesi; Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2023 tarihli ve 63902 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Denetim Komisyonuna Üye Seçimi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; 5393 sayılı Belediye Kanunun Denetim Komisyonu başlıklı 25’inci maddesinin birinci fıkrasında; “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonu oluşturur …” hükmü geçmekte olup, söz konusu mezkur kanunun ilgili maddesi gereğince  meclis üyeleri arasından Denetim Komisyonuna  üye seçilmesi konusunun Belediye Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesinin (1.) fıkrası hükümleri uyarınca, Belediyemiz bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerinin denetlemek üzere, Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından Denetim Komisyonu’nun oluşturulması ve bu komisyonun, meclisteki siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının, meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle, yapılacak seçim sonucu belirlenmesi gerektiğinden, “Denetim Komisyonu Üyesi” olarak görev yapacak Meclis Üyelerinin belirlenmesi amacıyla,  Mecliste temsil edilen siyasi partilerin meclis üyelerinin sayısal oranları dikkate alınarak, Denetim Komisyonu üye sayısının 4 (dört) kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Meclis üyelerinden Metin MANDAL, Abuzer ALTIN, Bayram ÇELİK tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önergeyle Hadi BAYINDIR, Mehmet ULAŞ, Yusuf AKSAÇ ve Ali SONKAYA’nın, denetim üyesi adayları olarak teklif etmişlerdir. Aday olan üyeler için yapılan gizli oylama ve tasnifi sonucunda; Hadi BAYINDIR 23 (Yirmiüç) oy, Mehmet ULAŞ 23 (Yirmiüç) oy, Yusuf AKSAÇ 23 (Yirmiüç)  oy ve Ali SONKAYA 22 (Yirmiiki) oy alarak Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir.