Meclis Kararları

Hatunsuyu Mahallesi, 732 Ve 752 No.Lu Parsellerin Tahsis Amacı Değişikliğinin Yapılabilmesi İçin Kamu Yararı Kararı Alınması

Karar Tarihi: 04.10.2023 Karar No: 110

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Ekim ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Meclis 1. Başkan Vekili Zafer KIRÇUVAL’ın başkanlığında toplandı.

Gündemin 5’ inci maddesi; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.09.2023 tarihli ve 58779 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen, Hatunsuyu Mahallesi, 732 ve 752 no.lu parsellerin Tahsis Amacı Değişikliğinin yapılabilmesi için Kamu Yararı Kararı alınması ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; İlimiz Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesinde bulunan 732 ve 752 no.lu parsellerde Belediye Başkanlığımız tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi uygulaması yapılacaktır. Ekte sunulan plana göre 732 no.lu parselin bir kısmı ilköğretim tesisi alanında, bir kısmı cami alanında, bir kısmı park alanında, bir kısmı konut alanında, bir kısmı da imar yolunda kaldığından, yine 752 no.lu parselin de bir kısmı ilköğretim tesisi alanında, bir kısmı park alanında, bir kısmı konut alanında ve bir kısmı da imar yolunda kaldığından 4342 sayılı kanunun 14. maddesinin (d) fıkrasında geçen; “Köy yerleşim yeri ile uygulama imar plânı veya uygulama plânlarına ilave imar plânlarının hazırlanması, toprak muhafazası, gen kaynaklarının korunması, millî park ve muhafaza ormanı kurulması, doğal, tarihî ve kültürel varlıkların korunması, sel kontrolü, akarsular ve kaynakların düzenlenmesi, bu kaynaklarda yapılması gereken su ürünleri üretimi ve termale dayalı tarımsal üretim faaliyetleri için ihtiyaç duyulan, Yerlerin, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe tahsis amacı değiştirilebilir ve söz konusu yerlerin tescilleri Hazine adına, vakıf meralarının tescilleri ise vakıf adına yaptırılır.” hükmü gereğince Tahsis Amacı Değişikliği yapılması için Kamu Yararı Kararı alınması konusunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Hatunsuyu Mahallesinde bulunan 732 ve 752 no.lu parsellerde Belediye Başkanlığımız tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci maddesi uygulaması yapılacak olup, ekte sunulan plana göre 732 no.lu parselin bir kısmı ilköğretim tesisi alanında, bir kısmı cami alanında, bir kısmı park alanında, bir kısmı konut alanında, bir kısmı da imar yolunda, 752 no.lu parselin de bir kısmı ilköğretim tesisi alanında, bir kısmı park alanında, bir kısmı konut alanında ve bir kısmı da imar yolunda kaldığından, 4342 sayılı Kanunun 14’üncü maddesinin (d) fıkrası gereğince Tahsis Amacı Değişikliği yapılması için Kamu Yararı Kararı alınmasına oy birliği ile karar verildi.