Meclis Kararları

Sözleşmeli Personel Ücretinin Belirlenmesi

Karar Tarihi: 09.01.2023 Karar No: 025

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Ocak ayı olağan toplantısı 2.birleşimini yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.
 Gündemin 4’üncü maddesi; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.12.2022 tarihli ve 46301 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Sözleşmeli personel ücretinin belirlenmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında “sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı devlet memurları kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir.” hükmü geçmekte olup, mezkur kanunun ilgili hükmü gereğince 2022 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde çalışan 1 (bir) adet mühendis, 1 (bir) adet mimar, 1 (bir) adet avukat ve 1 (bir) adet eğitmen olmak üzere toplam 4 (dört) adet personelin 2023 yılında da çalıştırılması; bu personellerle birlikte 2023 yılında ilk defa istihdam edilecek olan sözleşmeli personeller için Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanacak genelge eki (1) sayılı sözleşmeli ücret tavanları cetvelinde gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespiti yapılması hususunda konunun Belediye meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir. 

Mecliste yapılan müzakere sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49’uncu maddesinde belirtilen unvanlarda, 2022 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde çalışan 1 (bir) adet mühendis, 1 (bir) adet mimar, 1 (bir) adet avukat ve 1 (bir) adet eğitmen olmak üzere toplam 4 (dört) adet personelin 2023 yılında da çalıştırılmasına, tam zamanlı olarak çalıştırılacak olan mühendis ünvanlı personele net 14.000,00 (ondörtbin) TL, tam zamanlı olarak çalıştırılacak olan mimar ünvanlı personele net 14.000,00 (ondörtbin) TL, tam zamanlı olarak çalıştırılacak olan avukat ünvanlı personele net 12.600,00 (onikibinaltıyüz) TL, tam zamanlı olarak çalıştırılacak olan eğitmen (yükseköğrenim mezunu) ünvanlı personele net 9.000,00 (dokuzbin) TL, 2023 mali yılı içerisinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan kısmi zamanlı personele, Maliye Bakanlığınca yayınlanan unvan bazında ücret tavanları listesinde belirtilen Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret Tavanı üzerinden, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinde belirtilen diğer unvanlarda tam zamanlı olarak çalıştırılacak personele ise Maliye Bakanlığınca yayınlanan unvan bazında ücret tavanları listesinde belirtilen 657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı üzerinden ücretlerinin ödenmesine oy birliği ile karar verildi.