Meclis Kararları

Tavacılar Sokak Sağlıklaştırma Yapım İşi İçin İller Bankası A.Ş.’Nin 29.12.2022 Tarih Ve 59/2477 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı İle Tahsis Edilen 4.000.000.-TL Kredinin Eskimalatya Alacakapı Meydan Düzenlemesi Yapım İşinde Kullanılması

Karar Tarihi: 05.07.2023 Karar No: 086

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Temmuz ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 6’ ncı maddesi; Fen İşleri Müdürlüğü’nün 04.07.2023 tarihli ve 54073 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Tavacılar Sokak Sağlıklaştırma Yapım işi için İller Bankası A.Ş.’nin 29.12.2022 tarih ve 59/2477 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tahsis edilen 4.000.000.-TL kredinin Eskimalatya Alacakapı Meydan Düzenlemesi Yapım işinde kullanılması ve kredi işlemleri için Belediye Başkanı Osman GÜDER’e yetki verilmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Tavacılar Sokak Sağlıklaştırma Yapım işi için İller Bankası A.Ş.’nin 29.12.2022 tarih ve 59/2477 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tahsis edilen 4.000.000.-TL kredinin Eskimalatya Alacakapı Meydan Düzenlemesi Yapım işinde kullanılması ve kredi işlemleri için Belediye Başkanı Osman GÜDER’e yetki verilmesi konusunun Belediye meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; “Tavacılar Sokak Sağlıklaştırma Yapım işi” için İller Bankası A.Ş.’nin 29.12.2022 tarih ve 59/2477 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tahsis edilen 4.000.000.-TL kredinin Eskimalatya Alacakapı Meydan Düzenlemesi Yapım işinde kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Osman GÜDER’in yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.