Meclis Kararları

Uçbağlar Mahallesinde Bulunan Ve Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza Ait Olan 6533 Ada 1 No.Lu Parselin, “Sağlık Hizmetleri Alanı” Olarak Kullanılmak Üzere 10 Yıllığına Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne Tahsis Edilmesi

Karar Tarihi: 01.06.2023 Karar No: 077

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Haziran ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 5’ inci maddesi; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.05.2023 tarihli ve 52683 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Uçbağlar Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan 6533 ada 1 no.lu parselin, “Sağlık Hizmetleri Alanı” olarak kullanılmak üzere 10 yıllığına Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; İlimiz, Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan 6533 ada 1 nolu parselin, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Hizmetleri Alanı olarak kullanılması amacı ile tahsisi talep edilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin e bendinde geçen; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” ve 75’inci maddesinin d bendinde geçen; “Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.” Hükümler gereğince, söz konusu Belediye Başkanlığımıza ait olan parselin Sağlık Hizmetleri Alanı olarak kullanılması amacı ile 10 (On) yıl ve bedelsiz olarak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi konusunun meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin e bendi ve 75’inci maddesinin d bendi gereğince, Uçbağlar Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan 6533 ada 1 no.lu parselin, “Sağlık Hizmetleri Alanı” olarak kullanılması amacı ile 10 (On) yıllığına ve bedelsiz olarak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi.