Meclis Kararları

Yürürlükte Olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları İle Alakalı Plan Notlarının Görüşülmesi

Karar Tarihi: 01.02.2024 Karar No: 025

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Şubat ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.
    
Gündemin 6’ ncı maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.01.2024 tarihli ve 65955 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile alakalı plan notlarının görüşülmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında;      Malatya ili Battalgazi ilçe sınırları içerisinde yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında maksimum yapı yüksekliği 22.50 metreden fazla olan ada veya parsellerde;
Maksimum taban alanı katsayısı 0.40(TAKS:0.40) geçemez.
Maksimum yapı yüksekliği  22.50 metre (zemin+6) (Yençok:22.50 m) ‘ yi geçemez.”
İfadelerinin plan notu olarak eklenmesini içeren imar planı değişikliği Battalgazi Belediye Meclisi’nin 18.09.2023 tarih ve 105 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Maksimum yapı yüksekliği 22.50 metreden fazla olan ada ve parsellerde; Maksimum yapı yüksekliği 22.50 m. (zemin + 6, Yençok: 22.50 m.)’yi geçemez.”, “Taban alanı ile ilgili olarak da Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde de belirtildiği gibi, ayrık veya blok nizam olan yerlerde, uygulama imar planında açıkça belirlenmemiş ise TAKS %40’ı geçemez. Ancak, çekme mesafeleri ile KAKS verilip TAKS verilmeyen parsellerde, TAKS %60’ı geçmemek şartıyla, çekme mesafelerine göre uygulama yapılır.” ifadelerine ilave olarak “Zemin+6 kat ve üzeri yapılarda en az 2 bodrum kat yapılması zorunludur” ifadesinin de eklenmesi şeklinde Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.12.2023 tarih ve  385sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır.
Bahse konu plan değişikliği 02.01.2024 – 01.02.2024 tarihleri arasında  Battalgazi Belediye Başkanlığımızca askıya çıkarılmış olup, askı süreci içerisinde 18.01.2024 tarih ve  1391 sayılı yazı ile  itiraz edilmiştir. Meclis kararlarında yer alan ‘’maksimum yapı yüksekliği’’ ifadesinin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4.Maddesindeki tanımlara göre ‘’maksimum bina yüksekliği’’ olarak düzenlenmesi ve Malatya Büyükşehir Belediyesinin Meclis Kararında yer alan“Zemin+6 kat ve üzeri yapılarda en az 2 bodrum kat yapılması zorunludur.’’ ifadesinin uygulamadan kaynaklanan sorunlar nedeniyle “Zemin+6 kat üzeri yapılarda en az 2 bodrum kat yapılması zorunludur.’’ şeklinde değiştirilmesi gerektiği  ile 1/1000 Ölçeli Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde ‘’Maksimum taban alanı katsayısı 0.40 (TAKS:0.40) geçemez‘’ ifadesinin eklenmesi talep edilmektedir.
Talep edilen itirazın meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile alakalı plan notlarının görüşülmesi konusunun görüşülüp rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.