İhale ve İlanlar

Dükkan Satış İlanı – 4

T.C.

MALATYA İLİ

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DÜKKAN SATIŞ İLANI

MADDE 1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

Mülkiyeti Battalgazi Belediyesi adına kayıtlı; aşağıda tapu kaydı, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen taşınmaz mallar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile satılacaktır.

SIRA NOMAHALLEADAPARSEL  BLOK ADIB. B. NO  ALAN (m2)TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİH VE SAATİ
1ALACAKAPI06719  A13  291.850.000,0055.500,0017.07.2024 Saat: 09:00
2ALACAKAPI06719  A14  271.600.000,0048.000,0017.07.2024 Saat: 09:20
3ALACAKAPI06719  A15  261.300.000,0039.000,0017.07.2024 Saat: 09:40
4ALACAKAPI06719  A16  261.450.000,0043.500,0017.07.2024 Saat: 10:00
5ALACAKAPI06719  A18  291.250.000,0037.500,0017.07.2024 Saat: 10:20
6ALACAKAPI06719  A20  311.300.000,0039.000,0017.07.2024 Saat: 10:40
7ALACAKAPI06719  A21  291.250.000,0037.500,0017.07.2024 Saat: 11:00

İhale, Battalgazi Belediyesince yukarıda belirtilen gün ve saatte, Battalgazi Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

Şartname ve eklerinin Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden 2.500,00 TL. (İkibinbeşyüzlira) bedel karşılığında alınması gerekmektedir. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Battalgazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görebilir.

İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

Gerçek Kişiler İçin:

a)- T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı sureti

b)- Kanuni ikametgâh adresi ve telefon bilgisi

c)- % 3 geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu (geçici teminat mektubunun süresiz olması gerekmektedir.)

d)- İhale şartnamesi aldığına dair makbuz

e)- İstekli adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname

Tüzel Kişiler İçin:

a)- Tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

b)- Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alınmış olan Vergi Kayıt Belgesi (Vergi Levhası)

c)- Ticaret Sicil Gazetesi

d)- Tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri

e)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge

f)- % 3 geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu (geçici teminat mektubunun süresiz olması gerekmektedir.)

g)- İhale şartnamesi aldığına dair makbuz

h)- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler

Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat adresi beyan etmek.

MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI ve ÖDEMELER

Taşınmazların muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarı, yukarıda Madde.1’de gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az % 3’ü (yüzde üçü) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. Geçici teminat miktarları yukarıda tablo halinde belirtilmiş olup, iştirakçilerin geçici teminat bedelini en geç 12/07/2024 Cuma günü saat 17:00’a kadar, Belediyemiz veznesine veya Belediyemiz banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.