Tarih Karar No Mevzuat Adı İşlem
26.06.1973 1774 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Devamı
29.07.1970 1319 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu Devamı
29.04.1969 163 164 Sayılı Arsa Üretimi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun Devamı
31.12.1960 193 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Devamı
21.02.1963 210 210 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Devamı
4.01.1961 213 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Devamı
26.05.1981 2464 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Devamı
22.12.1934 2644 2644 Sayılı Tapu Kanunu Devamı
9.08.1983 2872 2872 Sayılı Çevre Kanunu Devamı
8.09.1983 2886 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Devamı
4.11.1983 2942 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Devamı
9.11.1983 2946 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu Devamı
2.03.1984 2985 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu Devamı
25.10.1984 3065 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Devamı
3.05.1985 3194 3194 Sayılı İmar Kanunu Devamı
21.06.1987 3402 3402 Sayılı Kadastro Kanunu Devamı
2.01.1924 394 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun Devamı
9.06.1994 3998 3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun Devamı
7.11.2013 6502 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Devamı
31.05.2006 5510 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Devamı
19.09.2006 5543 5543 Sayılı İskan Kanunu Devamı
18.04.2007 5627 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Devamı
6.03.2008 5747 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Devamı
29.05.2009 5902 5902 Sayılı Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Devamı
21.07.1953 6183 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Devamı
23.06.1965 634 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Devamı
14.07.1965 657 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Devamı
9.06.1958 7126 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu Devamı
11.02.1959 7201 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Devamı
20.07.1966 775 775 Sayılı Gecekondu Kanunu Devamı
31.07.2006 26245 Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik Devamı
21.10.2006 26326 Belediye İtfaiye Yönetmeliği Devamı
9.10.2005 25961 Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği Devamı
22.02.2007 26442 Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik Devamı
11.04.2007 26490 Belediye Zabıta Yönetmeliği Devamı
17.08.1983 18138 Belediyeler İmar Uygulamaları Yardım Yönetmeliği Devamı
29.09.2005 25951 Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmelik Devamı
14.10.2006 26319 Belediyelerin Kentsel Altyapı İhtiyaçları İçin Tahsis Edilen Ödeneğin Kullanımına İlişkin Yönetmelik Devamı
15.06.2006 26199 Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Devamı
16.08.2006 26261 Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği Devamı
9.10.2005 25961 İl Özel İdaresi Ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği Devamı
31.07.2009 27305 Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Devamı
26.05.2006 26179 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Devamı
8.10.2006 26313 Kent Konseyi Yönetmeliği Devamı
27.05.2016 29724 Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği Devamı
15.08.2007 26614 Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği Devamı
1.07.1993 21624 Otopark Yönetmeliği Devamı
2.02.2015 29255 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Devamı
25.08.1988 19910 Sığınak Yönetmeliği Devamı
18.01.2007 26407 Taşınır Mal Yönetmeliği Devamı
12.08.2015 İmza Yetkileri Yönergesi Devamı
20.02.2015 2015/8 Muhtar Talepleri Genelgesi Devamı
16.09.2011 28056 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2011/1) Devamı
10.01.2004 25342 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 30) Devamı
30.12.2005 26039 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 32) Devamı
20.12.2006 26382 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 33) Devamı
23.12.2008 27089 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 35) Devamı
12.08.2009 27317 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 37) Devamı
29.12.2009 27447 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38) Devamı
29.12.2010 27800 (6. Mükerrer) Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39) Devamı
26.12.2011 28154 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40) Devamı
31.12.2012 28514 (4. Mükerrer) Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 42) Devamı
17.04.2014 28975 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44) Devamı
16.05.2005 25817 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 31) Devamı
26.12.2007 26738 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 34) Devamı
28.02.2012 28218 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No:  41) Devamı
30.12.2013 28867 (mükerrer) Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No:  43) Devamı
11.07.2014 29057 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No:  45) Devamı
30.12.2014 29221 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No:  46) Devamı
25.12.2015 29573 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No:  47) Devamı
1.03.2007 26449 Takas, Mahsup Ve Kesinti İşlemleri Genel Tebliği (Tebliğ No: 2007/1) Devamı
30.06.2005 25861 Takas, Mahsup Ve Kesinti İşlemleri Genel Tebliği (Tebliğ No: 2005/1) Devamı
12.05.2011 27932 Takas, Mahsup Ve Kesinti İşlemleri Genel Tebliği (Tebliğ No: 2011/1) Devamı
29.06.2004 25507 İl Özel İdareleri Ve Belediyeler Uzlaşma Tebliği (Sıra No : 1) Devamı
26.03.2010 27533 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı Ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin Ve Özel İdarelerin Yapmaları Gereken İşlemler Hakkında Tebliğ Devamı
7.09.2016 29824 Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Devamı
12.11.2012 6360 On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Devamı