Meclis Kararları

“Agrega Üretimi İçin Muhtelif Malzeme Alım İşi” İçin İller Bankası A.Ş’den 20.000.000,00 (Yirmimilyon) TL Kredi Kullanılması Ve Kredi İşlemleri İçin Belediye Başkanı Osman GÜDER’e Yetki Verilmesi

Karar Tarihi: 09.01.2024 Karar No: 017

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Ocak ayı olağan toplantısı 2. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 5’inci maddesi; Fen İşleri Müdürlüğü’nün 29.12.2023 tarihli ve 64281 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen, “Agrega Üretimi İçin Muhtelif Malzeme Alım  İşi” için İller Bankası A.Ş’den 20.000.000,00 (yirmimilyon) TL kredi kullanılması ve kredi işlemleri için Belediye Başkanı Osman GÜDER’e yetki verilmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Belediyemiz 2024 yılı yatırım programında bulunan ve toplam bedeli 20.000.000,00 (yirmimilyon) TL olan Alt Yapı Hizmetlerinde Kullanılacak Agrega üretimi için muhtelif malzeme alım işinin İller Bankası A.Ş’den borçlanarak yapılabilmesi ve Belediye Başkanımız Osman GÜDER’e borçlanma yetkisi verilmesi konusunun Belediye meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.
 
Mecliste yapılan müzakere sonucunda; “Agrega Üretimi İçin Muhtelif Malzeme Alım İşi”  için İller Bankası A.Ş.’den 20.000.000.00 (yirmimilyon) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Osman GÜDER’in yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.