KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU HAKKINDA: 

25 Nisan 2004 Tarih ve 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Kanun” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 7. Maddesine istinaden “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hazırlanarak 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmeliğin amacı; 

1.      Kamuda etik kültürünü yerleştirmek. 

2.      Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken  etik davranış ilkelerini belirlemek. 

3.      Bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak. 

4.      Görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak. 

5.      Toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek. 

6.      Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

ETİK KOMİSYONUN KURULUŞU HAKKINDA:

13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesine istinaden Belediye Başkanlığımızca Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

     Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.

     Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak,

     – Etik uygulamaları değerlendirmek

    -Kurum ve kuruluşların, yürüttükleri hizmetin veya görevin niteliğine göre, kendi kurumsal etik davranış ilkelerini düzenlemek ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun inceleme ve onayına sunmak.

KOMİSYON ÜYELERİMİZ :


Başkan : Muammer ZAFER Belediye Başkan Yardımcısı
Üye       : Hüseyin SERÇE Yazı İşleri Müdürü
Üye       : Cumali KILINÇ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
 

MEVZUAT
 

 –  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

 –  Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5176 sayılı Kanun)