Meclis Kararları

2023 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi

Karar Tarihi:08.04.2024 Karar No:050

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince Nisan ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 2. Oturumunu yapmak üzere Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Adil DEMİREL’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 11‘ inci maddesi: Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 13.03.2024 tarihli ve 69191 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen 2023 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

 Talep yazısında; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56’ ncı maddesinde “Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.” denilmekte olup, bu cihet ile hazırlanan 2023 yılı faaliyet raporunun Mecliste görüşülmesi talep edilmiştir

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Belediyemiz 2023 Yılı Faaliyet Raporu; meclis üyeleri tarafından incelendikten sonra, açık oylama ile oya sunulmuş olup, yapılan oylama neticesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 19’ uncu, 26’ ncı ve 56’ ncı maddeleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ nun 41’ inci maddesi gereğince yeterli bulunarak kabul edilmiştir.