Meclis Kararları

Belediyemiz 2023 Mali yılı Gelir ve Gider Hesabı

Karar Tarihi:02.05.2024 Karar No:065

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Mayıs ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Bayram TAŞKIN’ın Başkanlığında toplandı.

Gündemin 9’ uncu maddesi; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.04.2024 tarihli ve 71834 sayılı yazısıile Meclise havale edilen Belediyemiz 2023 Mali yılı Gelir ve Gider kesin hesabının görüşülmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Belediyemizin Gelir ve Gider Kesin Hesabı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 42.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi hükümleri doğrultusunda hazırlanan 2023 yılı Gelir ve Gider Kesin hesabı ve Taşınır hesap cetvelleri 26/04/2024 tarih ve 165 sayılı kararı ile Belediyemiz Encümeni tarafından incelenmiş olup, 5393 sayılı Belediye kanunun 64. maddesi gereğince Belediye Meclisimizce görüşülerek karara bağlanmasını talep edilmiştir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64’üncü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40’ıncı maddeleri gereğince Belediyemiz 2023 Mali yılı Gelir ve Gider kesin hesabı ve Taşınır hesap cetvelleri okunarak gereği görüşüldü.

2023 YILI GİDER BÜTÇESİ;

GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASINA GÖRE :

 NET BÜTÇEGERÇEKLEŞEN GİDER 
1Personel Giderleri61.455.000,0060.776.087,38 
2Sos.Güven.Kurum.Dev.Primi Giderleri8.095.000,008.043.369,58 
3Mal ve Hizmet Alım Giderleri384.885.000,00382.312.698,67 
4Faiz Giderleri10.436.000,0010.425.680,30 
5Cari Transferler11.254.000,0011.212.979,84 
6Sermaye Giderleri344.375.000,00329.397.057,65 
7Sermaye Transferleri9.500.000,009.500.000,00 
8Borç Verme00 
9Yedek Ödenekler00 
TOPLAM830.000.000,00811.667.873,42 

GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASINA GÖRE :

 Toplam Net ÖdenekGerçek Bütçe Gideri
01Genel Kamu Hizmetleri378.583.000,00376.267.470,13
03Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri340.000,00268.467,42
05Çevre Koruma Hizmetleri7.760.000,007.456.275,07
06İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri435.087.000,00419.819.061,29
08Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri8.205.000,007.856.599,51
10Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım25.000,000,00
 TOPLAM830.000.000,00811.667.873,42

olarak gider dağılımı yapılmıştır. 2023yılı Gider Bütçesi ödenek hareketleri belirtildiği şekildedir. Gider Bütçesinin gerçekleşme oranı ise % 97,79 dır.

2023 YILI GİDER BÜTÇESİNDE ÖDENEK HAREKETLERİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMİŞTİR;

2022 yılına devreden ödenek0,00
2023 yılı Bütçe ödeneği530.000.000,00
Aktarma yoluyla ilave edilen ödenek80.025.000,00
Aktarma yoluyla düşülen ödenek80.025.000,00
Ek ödenek300.000.000,00
Olağan üstü ödenek0,00
Toplam ödenek830.000.000,00
Toplam harcama811.667.873,42
İptal edilen ödenek18.332.126,58

2023 yılı gelir bütçesi 830.000.000,00 TL öngörülmüş olup, 2023 yılı tahsilatı 719.002.622,54  TL Tahsilattan red ve iade olan 663.771,14 TL düşüldükten sonra 2023  yılı net tahsilatı 718.338.851,40 TL 2022 yılından 2023 yılına devreden tahakkuk toplamı 79.189.404,23  TL 2023 yılı içerisindeki tahakkuk toplamı 776.806.203,29 TL’  Buna göre toplam tahakkuk 855.995.607,52 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı içerisinde toplam tahakkuktan tahsilat düşüldükten sonra kalan 145.559.371,12  TL tahakkuk 2024 yılına devretmiştir.

2023 yılı Gelir Bütçesi 830.000.000,00 TL 2023 yılı sonunda gerçekleşen gelir ise 719.002.622,54  TL  Gelir Bütçesinin gerçekleşme oranı ise %  86,63’dir.

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASINA GÖRE :

 Bütçe ile tahmin EdilenGerçekleşen Gelir
01Vergi Gelirleri81.638.000,0056.004.851,35
03Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri7.095.000,0012.364.431,90
04Alınan Bağış ve Yard. Özel Gelirler77.030.000,00105.838.111,60
05Diğer Gelirler625.172.000,00497.982.413,31
06Sermaye Gelirleri38.815.000,0046.812.814,38
08Alacaklardan tahsilat250.000,000
TOPLAM830.000.000,00719.002.622,54

TAŞINIR KESİN HESABI

2023 Mali Yılı Taşınır Mallar Hesabı ile ilgili tutarlar aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

TAŞINIR HESAP İCMAL CETVELİ:

Taşınır KoduTaşınır AdıGeçen Yıldan Devir edenYıl İçinde Giren TutarToplam TutarYıl İçinde çıkan TutarGelecek Yıla Devreden Tutar
150İlk Madde ve Malz.1.151.667,7052.213.446,9953.365.114,6951.046.882,222.318.232,47
253Tesis Mak. Ve Cihaz14.997.629,672.892.300,0017.889.929,67554.724,0017.335.205,67
254Taşıtlar20.989.922,6021.000,0021.010.922,600,0021.010.922,60
255Demirbaş Grubu11.777.461,374.259.584,8016.037.046,171.234.436,1614.802.610,01
 TOPLAM48.916.681,3459.386.331,79108.303.013,1352.836.042,3855.466.970,75

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40’ ıncı maddesi gereğince Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve Nisan ayı içinde Encümen tarafından ayrıntılı olarak tetkik edilip görüşülen Belediyemizin 2023 mali yılına ait Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek-29), Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek-30), Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli (Örnek-31), Genel Mizan (Örnek-76), Bilanço (Örnek-77), Bütçe Giderleri Ödenekler Tablosundan (Örnek-94) oluşan kesin hesabın iş bu cetvelleri ve Taşınır Hesap Cetvellerinin kayıtlara uygun olduğu kanunlar ile tahsiline yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği, bütçe harici ödeme yapılmadığı, muhasebe kayıtlarında tutulan tüm evrakların kanun ve yönetmelikler hükümlerine uygun olarak tutulduğu saptanmış olup, hazırlanan 2023mali yılı kesin hesabı ve Taşınır hesap cetvellerinin görüldüğü gibi aynen kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.