Meclis Kararları

Riskli Yapılarla, Depremde Hasar Gören Yapıların Dönüşümünü Sağlamak Amacıyla İmar Planına Plan Notu Eklenmesi

Karar Tarihi:02.05.2024 Karar No:059 Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince Mayıs ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Bayram TAŞKIN’ın Başkanlığında toplandı. Gündemin 3’ üncü maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.02.2024 tarihli ve 68200 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen ve Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 11.03.2024 tarih ve 35 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Riskli yapılarla, depremde hasar gören yapıların dönüşümünü sağlamak amacıyla imar planına plan notu eklenmesi ile alakalı komisyon raporu okunarak gereği görüşüldü. İmar Komisyonu Raporunda; “Malatya ili Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde bulunan riskli yapılarla, depremde hasar gören yapıların dönüşümünü sağlamak amacıyla hazırlatılan, TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı) düzenlemesini içeren plan notu ilavesinin meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 11.03.2024 tarih ve 35 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir. Dosyada ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde; Bu plan notlarından faydalanacak yapıların; 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olması ve belediyemizce 06.02.2023 tarihli depremlerin yaralarının sarılması ve yerinde dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi adına 7452 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun kapsamında, yerinde dönüşümde yapılan başvurularda; 1-18.Madde Uygulaması sonrası, yeni yapılacak yapı için emsal hesabında, ilgililerce önceden yapılan kamu ortaklık payı hibeleri ve yıkılan yapı yoğunluğunun mücbir hal kapsamında, mevcut yapı ruhsatındaki toplam inşaat alanını aşmamak kaydıyla bir kereye mahsus tekrar kullandırılması ve yeni durumda ifraz işlemlerinin ilgililerin arsa payı oranı üzerinden yapılması, ifraz yapılması mümkün olmayan yapı ruhsatı başvurularında da emsal hesabının arsa payı üzerinden değerlendirilecektir. (Mahkeme kararı ile yapı ruhsatı iptal edilen yapılar hariç) 2-Bina yüksekliği 22.50m ve daha az yüksekliğe sahip olan, yapı kullanma izin belgesi almış ve birden fazla yapı bulunan parsellerde, ilgililerce ifraz edilmesi mümkün olmayan yapı ruhsat başvurularında, idarece, yapılara ait deprem öncesi vaziyet planına uygun olarak ve eski yapı kütlesinin dışına çıkmamış olmak kaydı ile yapılan başvurularda sadece başvuruya konu yapı maliklerinin muvafakati ile işlem tesis edilecektir. 3-Daha önce ek meclis kararları ve encümen kararları doğrultusunda ek kat alan yapılarda; yıkılan yapı için, idare tarafından deprem öncesinde tanzim edilen yapı ruhsatının eki mimari projelerde verilmiş toplam inşaat hakkının, müktesep hakkı olduğu, kırmızı kot altında kalan inşaat hakkı hariç olmak üzere, zemin üstü (zemin dahil) tüm yapı emsal alanının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtilen şartlara aykırı olmamak kaydı ve 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-201 8) ile Belediyemizce alınan ilave kararlara uygun statik tasarımlarının yapılmış olması halinde mücbir hal kapsamında tekrar kullandırılacaktır. Bu durumda meri imar planı kapsamında, yapı yoğunluğunu kullanamayan taşınmazlarda; Bina Yüksekliği Yençok 22,50 metreyi geçmemek şartıyla, Taban alanı; çekme mesafeleri belirlendikten sonra, bitişik nizamlar hariç, parseldeki mevcut ruhsatlı yapının, yapı ruhsatı ve eki mimari projesi üzerinden, yürürlükteki İmar yönetmeliğine göre hesaplanan taban alanı ve hiçbir şekilde parsel alanının %60’nı aşmamak koşuluyla ilave bir kat yapılabilir.(Emsal hesabı yürürlükteki yönetmeliğe göre hesaplanacaktır.) 4-Ayrık ve Blok nizamlı yapı adalarında, parsel maliklerinin talep etmesi halinde,  Taban Alan Katsayısı oranını geçmeyecek şekilde, 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde belirtilen cephe uzunluklarının aşması halinde uygun dilatasyon ile ayrılarak, Mimari estetik komisyonun uygun görüşü alındıktan sonra bitişik (kütle şeklinde) yapılar yapılabilir. 5-Uygulama İmar Planında, ayrık ve blok nizam olan yerlerde, hâlihazırda bitişik nizam ve ikiz nizam yapılaşmanın oluştuğu durumlarda, Taks/Kaks değerlerine ve imar planında gösterilen esaslara uyulması kaydıyla bahçe mesafeleri mevcut yapılaşmaya göre düzenlenecektir. Maddelerinin komisyonumuzca uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir.” denilmektedir. Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Malatya ili Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde bulunan riskli yapılarla, depremde hasar gören yapıların dönüşümünü sağlamak amacıyla hazırlatılan, TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı) düzenlemesini içeren plan notu ilavesi ile alakalı, bu plan notlarından faydalanacak yapıların; 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olması ve belediyemizce 06.02.2023 tarihli depremlerin yaralarının sarılması ve yerinde dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi adına 7452 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun kapsamında, yerinde dönüşümde yapılan başvurularda; 1-18.Madde Uygulaması sonrası, yeni yapılacak yapı için emsal hesabında, ilgililerce önceden yapılan kamu ortaklık payı hibeleri ve yıkılan yapı yoğunluğunun mücbir hal kapsamında, mevcut yapı ruhsatındaki toplam inşaat alanını aşmamak kaydıyla bir kereye mahsus tekrar kullandırılması ve yeni durumda ifraz işlemlerinin ilgililerin arsa payı oranı üzerinden yapılması, ifraz yapılması mümkün olmayan yapı ruhsatı başvurularında da emsal hesabının arsa payı üzerinden değerlendirilecektir. (Mahkeme kararı ile yapı ruhsatı iptal edilen yapılar hariç) 2-Bina yüksekliği 22.50m ve daha az yüksekliğe sahip olan, yapı kullanma izin belgesi almış ve birden fazla yapı bulunan parsellerde, ilgililerce ifraz edilmesi mümkün olmayan yapı ruhsat başvurularında, idarece, yapılara ait deprem öncesi vaziyet planına uygun olarak ve eski yapı kütlesinin dışına çıkmamış olmak kaydı ile yapılan başvurularda sadece başvuruya konu yapı maliklerinin muvafakati ile işlem tesis edilecektir. 3-Daha önce ek meclis kararları ve encümen kararları doğrultusunda ek kat alan yapılarda; yıkılan yapı için, idare tarafından deprem öncesinde tanzim edilen yapı ruhsatının eki mimari projelerde verilmiş toplam inşaat hakkının, müktesep hakkı olduğu, kırmızı kot altında kalan inşaat hakkı hariç olmak üzere, zemin üstü (zemin dahil) tüm yapı emsal alanının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtilen şartlara aykırı olmamak kaydı ve 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-201 8) ile Belediyemizce alınan ilave kararlara uygun statik tasarımlarının yapılmış olması halinde mücbir hal kapsamında tekrar kullandırılacaktır. Bu durumda meri imar planı kapsamında, yapı yoğunluğunu kullanamayan taşınmazlarda; Bina Yüksekliği Yençok 22,50 metreyi geçmemek şartıyla, Taban alanı; çekme mesafeleri belirlendikten sonra, bitişik nizamlar hariç, parseldeki mevcut ruhsatlı yapının, yapı ruhsatı ve eki mimari projesi üzerinden, yürürlükteki İmar yönetmeliğine göre hesaplanan taban alanı ve hiçbir şekilde parsel alanının %60’nı aşmamak koşuluyla ilave bir kat yapılabilir.(Emsal hesabı yürürlükteki yönetmeliğe göre hesaplanacaktır.) 4-Ayrık ve Blok nizamlı yapı adalarında, parsel maliklerinin talep etmesi halinde,  Taban Alan Katsayısı oranını geçmeyecek şekilde, 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde belirtilen cephe uzunluklarının aşması halinde uygun dilatasyon ile ayrılarak, Mimari estetik komisyonun uygun görüşü alındıktan sonra bitişik (kütle şeklinde) yapılar yapılabilir. 5-Uygulama İmar Planında, ayrık ve blok nizam olan yerlerde, hâlihazırda bitişik nizam ve ikiz nizam yapılaşmanın oluştuğu durumlarda, Taks/Kaks değerlerine ve imar planında gösterilen esaslara uyulması kaydıyla bahçe mesafeleri mevcut yapılaşmaya göre düzenlenecektir.” şeklinde plan notlarının eklenmesinin, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.