Meclis Kararları

İzzetiye Mahallesi, 3510 Ada 1 NoLuParselin Bitişiğindeki Vakıf Park Alanın Ve Kırçuval Mahallesi 3901 Ada 1 NoLu Parselin Yanında Yer Alan Kırçuval Park Alanının, “Sağlık Hizmetleri Alanı” Olarak Kullanılmak Üzere, 10 (On) Yıl Ve Bedelsiz Olarak İl

Karar Tarihi: 16.10.2023 Karar No: 122

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Ekim ayı toplantısı 4. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 1’ inci maddesi; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 12.10.2023 tarihli ve 59630 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen; İzzetiye Mahallesi, 3510 Ada 1 no.lu parselin bitişiğindeki Vakıf Park alanın ve Kırçuval Mahallesi 3901 ada 1 no.lu parselin yanında yer alan Kırçuval Park alanının, “Sağlık Hizmetleri Alanı” olarak kullanılmak üzere, 10 (On) yıl ve bedelsiz olarak Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine istinaden park alanlarına aile sağlığı merkezi yapılması amacıyla Belediye Başkanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında düzenlenen protokol kapsamında, 4 Hekimli Paşaköşkü Aile Sağlığı Merkezi Binasının yapılacağı Battalgazi İlçesi, İzzetiye (Paşaköşkü Mevkii) Mahallesi, 3510 Ada, 1 nolu parselin bitişindeki Vakıf Park alanın ve 4 hekimli Sancaktar 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Binasının yapılacağı Kırçuval Mahallesi 3901 ada, 1 nolu parselin yanında yer alan Kırçuval Park alanının Sağlık Bakanlığı (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü) adına tahsisinin yapılıp Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Hizmetleri Alanı olarak  kullanılması amacı ile tahsisi talep edilmektedir.
Planlı Alanlar Yönetmeliğinin 19. maddesinin (c) bendinin 2. ve 5. fıkraları gereğince,( 2) 1000 m2 ve üzeri parklarda ahşap veya hafif yapı malzemelerinden yapılmak, kat adedi 1’i, yüksekliği 4.50 metreyi ve açık alanları dâhil taban alanları toplamda %3’ü, her birinin alanı 15 m2’yi geçmemek kaydıyla çay bahçesi, büfe, muhtarlık, güvenlik kulübesi  (Danıştay Altıncı Dairesinin 3/2/2021 tarihli ve E.:2017/4842; K.:2021/1091 sayılı kararı ile iptal ibare: Danıştay İDDK’nın 13/6/2022 tarihli E.:2021/2816, K.:2022/2140 sayılı Onama kararı ile mezkûr karar kesinleşmiştir.) (Değişik ibare:RG-25/7/2019-30842) parkın ihtiyacı için gerekli olan asgari ölçülerdeki trafo, (Ek ibare:RG-18/8/2022-31927) parkın işlevini bozmayacak şekilde beton veya betonarme temel içermeyen spor aletleri, 5) (Ek:RG-18/8/2022-31927) 5000 m2 ve üzeri parklarda parkın işlevini bozmayacak şekilde  (Ek ibare:RG-31/12/2022-32060) , açık alanları dâhil taban alanları (2) numaralı alt bentte belirtilenlerle birlikte toplamda (Değişik ibare:RG-12/5/2023-32188) % 5’i (Ek ibare:RG-31/12/2022-32060) geçmemek, muvakkat yapı ölçülerini aşmamak ve tek binada olmak kaydıyla trafik güvenliği alınarak kamuya ait 112 acil ambulans istasyonu ile aile sağlığı merkezi, beton veya betonarme temel içermeyen, ilgili Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun yürüyüş ve koşu parkuru,) söz konusu Belediye Başkanlığımıza ait olan park alanlarının Sağlık Hizmetleri Alanı olarak kullanılması amacı ile 10 (On) yıl ve bedelsiz olarak Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi konusunun Belediye Meclisi tarafından görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine istinaden park alanlarına aile sağlığı merkezi yapılması amacıyla Belediye Başkanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında düzenlenen protokol kapsamında İzzetiye Mahallesi, 3510 Ada 1 no.lu parselin bitişiğindeki Vakıf Park alanın ve Kırçuval Mahallesi 3901 ada 1 no.lu parselin yanında yer alan Kırçuval Park alanının, “Sağlık Hizmetleri Alanı” olarak kullanılmak üzere, 10 (On) yıl ve bedelsiz olarak Malatya İl Sağlık  Müdürlüğü’ne tahsis edilmesine, Planlı Alanlar Yönetmeliğinin  19. maddesinin (c) bendinin 2. ve 5. fıkraları ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e  ve 75.maddeleri  gereğince oy birliği ile karar verildi.